دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 87 - 105
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده * و زهرا عرب بدوئی

چکیده :
بخش بندی تامین کنندگان به عنوان گامی مهم بین دو فعالیت استراتژیک انتخاب تامین کنندگان و توسعه تامین¬کنندگان است که حاصل این امر تشکیل گروه های مختلفی از تامین کنندگان بر اساس مشابهت های بین آنهاست. در این مقاله 53 تامین کننده از تامین کنندگان داخلی و استراتژیک صنعت خودروسازی ایران(ایران خودرو و سایپا) براساس قابلیتها و تمایلات با استفاده از تکنیک تاپسس بخش بندی می شوند. بدین منظور، ابتدا با نظرسنجی از مدیران ارشد صنعت خودروسازی، معیارهای بااهمیت برای بخش بندی تامین کنندگان صنعت خودروسازی ایران در دو بعد قابلیتها و تمایلات شناسائی شدند. سپس از آنها خواسته شد تا ضمن انتخاب تامین کنندگان داخلی و استراتژیک صنعت خودروسازی و تعیین اوزان معیارها، آنها را براساس معیارهای بومی سازی شده ارزیابی کنند که حاصل این ارزیابی تشکیل ماتریس تصمیم بود. در نهایت با بکارگیری تکنیک تاپسیس نمره های تامین کنندگان را در دو بعد قابلیتها و تمایلات بدست می آوریم و براساس آنها تامین کنندگان را در چهار بخش قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که 12 تامین کننده در بخش1، 18 تامین کننده در بخش2، 15 تامین کننده در بخش3 و 8 تامین کنندگان در بخش4 هستند. براساس ویژگیهای مربوط به هر بخش پیشنهادهای مناسب برای تامین کنندگان هر بخش ارائه می شود.

کلمات کلیدی :
بخش بندی تامین کننده، صنعت خودروسازی، تاپسیس


مشاهده مقاله
40
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱