دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 100 - 112
نویسندگان : کیارش زبرجد و قاسم رضایی *

چکیده :
امروزه گرایش به سمت جهانی شدن، افزایش تحولات فناوری، مشتری مداری و ...، شدت رقابت بین شرکت ها را افزایش داده است بنابراین استفاده از راهکار هایی که باعث میشود سازمان در خصوص مشتریان، رقبا و محیط بازار، دانش یادگیری خود را به روز نماید، موجب افزایش توان شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار میگردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری فعالیت های مدیریت پایدار شامل: فعالیت های مدیریت دانش، فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار میباشد. تحقیق پیش رو از جهت نوع کاربردی است و از جهت روش کمی میباشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه میباشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان حوزه‌های تحقیق و توسعه، کیفیت، بازاریابی، بازرگانی، فروش، تولید، آموزش، منابع انسانی و فناوری اطلاعات 11 شرکت بزرگ لبنی در استان‌های تهران و فارس بوده اند. حجم نمونه برای این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که در آن جامعه آماری 306 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان دهنده برازش مناسب مدل ذکر شده تحقیق میباشد. فعالیت های مدیریت دانش، فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی بصورت جداگانه بر روی مزیت رقابتی پایدار از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد میشود که شرکت ها از مدل تحقیق برای افزایش سطح مزیت رقابتی خود استفاده نمایند.

کلمات کلیدی :
فعالیت های مدیریت پایدار، فعالیت های مدیریت دانش، فعالیت های مدیریت کیفیت، فعالیت های هوش رقابتی، مزیت رقابتی پایدار، مدل معادلات ساختاری


مشاهده مقاله
271
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱