دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 119 - 100
نویسندگان : مختار امین مقدم * و صادق شهبازی و رضا قاسمی و محسن امینی ولاشانی

چکیده :
مدیریت فرآیند کسب‌وکار یک استراتژی اساسی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی از طریق ساده‌سازی و نظارت بر فرآیندهای سازمان ها در نظر گرفته می‌شود. این نظارت و مزیت رقابت پذیری زمانی حاصل می شود که سازمان از یک الگو یا مدل فرآیندی به روز و استاندارد شده ای برخورد دار باشد که علاوه بر مدیریت فرآیندها ، مدیریت ریسک فرآیندها که برای تداوم کسب و کار در سازمانها ضروری می باشد انجام پذیرد.به منظور دستیابی به این هدف ، یک الگو جامع چرخه عمر فرایندهای سازمان در این پژوهش ارایه گردیده ، که این الگو با توجه به چارچوب BPMCBOK دارای پنج زیر سیستم می باشد؛ زیر سیستم اول: مدل سازی مقدماتی فرآیندهای موجود (دارای 6 مؤلفه)، زیر سیستم دوم: تجزیه و تحلیل کیفی و کمی فرآیندها (دارای 6 مؤلفه)، زیر سیستم سوم: طراحی یا باز طراحی فرآیندها (دارای 6 مؤلفه)، زیر سیستم چهارم: مدیریت عملکرد فرایندها (دارای 2 مؤلفه)، زیر سیستم پنجم: بهبود و توسعه فرآیندها (دارای 2 مؤلفه) می باشد. و از چارچوب APQC-PCF برای شناسایی فرآیندها ، دسته بندی فرآیند ها در زیر سیتم اول و سوم استفاده شده است و همچنین برای مولفه های هر زیر سیستم در مدل، مدیریت ریسک را مد نظر قرار داده است . این تحقیق از نوع هدف کاربردی از نوع شیوء گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. و در ادامه پرسشنامه های استاندارد برای هر زیر سیستم بر اساس طیف 5 تایی لیکرت طراحی و در سازمان مربوطه توسط 10 نفر خبره در مورد مولفه های مدل پاسخ داده شده اند، که در محیط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل فرضیات انجام و در نهایت تایید الگو صورت پذیرفت.

کلمات کلیدی :
مدیریت فرآیند، مدیریت ریسک، چارچوب BPMCBOK، چارچوب APQC-PCF