دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 61 - 80
نویسندگان : علی طاهری هشی و سید مجتبی ارونی طباطبایی *

چکیده :
باتوجه به روند پیچیده تر شدن کسب و کارها امروز و سخت تر شدن روند تصمیم گیری به منظور اتخاذ بهترین راهکار برای توسعه سهم بازار و افزایش توان رقابتی با سایر رقبا، لزوم تقویت هوش تجاری روز افزون گشته، علی الخصوص در صنعت بیمه که با ظهور رقبای جدید و زیاد باعث شده است که رقابت در این صنعت به منظور سودآوری بیشتر سخت تر شود به همین منظور شرکت موفق است که هوش تجاری بهتری نسبت به سایرین داشته باشد و بتواند تصمیمات بهنگام و مناسب اتخاذ نمایند.به همین منظور لازم است برای تقویت و توسعه هوش تجاری اقدام به بررسی عوامل موثر برآن شود که در این پژوهش اقدام به بررسی هوش سازمانی، نوآوری سازمانی و سرمایه فکری بر هوش تجاری در بیمه پاسارگاد شده است. روند پژوهش به این صورت است که ابتدا اقدام به ترسیم مدل مفهومی بر اساس مطالعات پیشین شده است و سپس اقدام به تدوین پرسشنامه برای هر یک از چهار متغیر پژوهش شده است که در این خصوص از پرسشنامه های استاندارد و همچنین برای سنجش پایایی آن از ضریب الفای کرونباخ بالای 0.7 استفاده شده است.در ادامه پس از نمونه گیری از جامعه اماری، تعداد 327 نفر برای جمع اوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از آماری توصیفی و استنباطی اقدام به تحلیل اطلاعات شده است.در بخش آمار استنباطی ابتدا با ازمون کولموگروف اسمیرنوف اقدام به سنجش نرمال بودن جامعه آماری شده است و سپس با تحلیل رگرسیون اقدام به آزمون فرضیات اصلی و فرعی شده است و با استفاده از معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل اقدام به برای نشان دادن روابط بین گویه ها با مولفه ها و مولفه ها با متغیر هایشان و متغیرهای وابسته و مستقل شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و هوش سازمانی بر هوش تجاری رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی :
هوش سازمانی، هوش تجاری، سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، بیمه پاسارگاد


مشاهده مقاله
179
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲