دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 70 - 56
نویسندگان : محمد احمدی * و بهناز خوش‌طینت

چکیده :
هدف: امروزه دانشگاهیان و مدیران با در نظر گرفتن اهمیت استراتژی‌های طراحی‌شده برای تشویق مصرف‌کنندگان به خرید محصولات پایدار و مشارکت در فعالیت‌هایی که منابع فزاینده کمیاب محیط‌زیست را تقویت و حفظ می‌کنند، با یک معضل روبرو هستند. پژوهش حاضر بر مبنای دیدی استراتژیک محور، به بررسی تأثیر نگاه استراتژیک سازمان به مقوله سبز بودن در همه ابعاد (تولید، بازاریابی و بازیافت) بر عملکرد سازمان چه در بعد مالی و چه در بعد کیفیت پرداخت. هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه‌های برنامه‌های راهبردی سبز بر عملکرد مالی، بازار و کیفیت خدمات شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات سبز بوده است. روش : ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان بخش مالی شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات سبز در استان قزوین که از بین 42 شرکت با محصولات مرتبط با حوزه سبزحجم نمونه 135 از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 2 Smart استفاده شده است.. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار مؤلفه‌های برنامه‌های راهبردی سبز بر عملکرد مالی، بازار و کیفیت خدمات دارد.و همچنین تمرکز استراتژیک محیطی بر عملکرد مالی ، عملکرد بازار و کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه خواستار شناخت نیاز شرکت‌ها برای اتخاذ برنامه‌های راهبردی سبز است.

کلمات کلیدی :
استراتژی بازاریابی سبز، زمان‌بندی برنامه بازاریابی سبز، استراتژیک محیطی، عملکرد مالی