دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 25 - 12
نویسندگان : سعید توده رنجبر * و مراد کردی

چکیده :
هدف: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل¬ کنندگی ظرفیت جذب بوده است. روش : این مطالعه از جنبه هدف کاربردی و ازنظر روش ، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری ، مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران به تعداد 630 شعبه که حجم نمونه 239 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان است و سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است. نتیجه¬گیری: این پژوهش پیامدهای سرمایه اجتماعی سازمان بر رویکرد به کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است.

کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، گرایش به کارآفرینی، چابکی استراتژیک، نوسازی استراتژیک و ظرفیت جذب