بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها
بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 82 - 71
نویسندگان : سید رسول معصومی * و معصومه نشاگران

چکیده :
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر بیش اعتمادي مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1397 می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده است می توان نتیجه آن را به آینده تسری داد و همچنین از نوع تحقیقات پس رویدادی به حساب می آید. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک‌ اطلاعاتی “ره‌آورد نوین” استخراج شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران است. از بین 502 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 113 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. نتایج نشان داد جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد. همچنین، بیش اعتمادي مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
بیش اعتمادي مدیریتی، جریان نقد آزاد، کارایی سرمایه گذاری.