دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 67 - 89
نویسندگان : محمد فروزنده *

چکیده :
در این مقاله مدل یکپارچه فشار تکنولوژی و کشش الزامات برای حل مشکل انتخاب سبد مناسب از بین چندین سیستم تسلیحاتی چندکاره در اکتساب دفاعی و فرآیند تولید ارائه شده است. سبد بهینه سیستم اسلحه همزمان اثرات فنی و نیاز های قابلیت های ترکیبی را با در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تولید بر طرف می کند. در قدم اول، از آنالیز معیار های چندگانه برای ساختن ساختار سلسله مراتبی ارزش سبد از دو منظر اصلی شامل مجموعه ای پنج سطحی از اقدامات فشار تکنولوژی و یک مجموعه دو سطحی از اقدامات کشش الزامات. استفاده شده است. سطح بلوغ توسعه فناوری، قابلیت های آن، سیستم ها، قابلیت و سبد، همگی با اقدامات فشار فناوری بر اساس مدل افزایشی معیار های چند گانه به دست آمده اند. سطح رضایتمندی مورد نیاز سیستم یا سبد به وسیله اقدامات کشش الزامات بر اساس بهینه سازی برنامه ریزی خطی و مدل جهل اول که بر پایه نظر متخصصین و مقایسه های زوجی است، به دست می آید. در مرحله دوم با استفاده از مدل های هزینه ای تولید و فرضیات نیازمندی ها، ساختار کلی سبد ها طراحی شده و تمام سبد‌های فناوری و الزامات به عنوان مجموعه ای از راه حل های بهینه پارتو، از طریق برنامه نویسی عددی چند منظوره و شبکه عصبی ایجاد می شوند. یک مطالعه موردی شفاف برای بررسی اعتبار مدل ارائه شده و نتایج محاسباتی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
سبد پروژه، سیستم، فشار فناوری، کشش الزامات، شبکه عصبی.


مشاهده مقاله
290
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲