دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 52 - 66
نویسندگان : قدیر جبارزاده * و منوچهر نیکنام

چکیده :
هدف: بررسی نقش اعتماد اینفلوئنسرهای در تاثیر ویژگی های ینفلوئنسرهای بر پیامدهای بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه هایپر مارکت در شهریار با کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام که سابقه تجربه خرید متاثر از تبلیغات اینفلوئنسرها که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: تجربه و تخصص اینفلو ئنسرها، اعتبار اینفلو ئنسرها، جذابیت فیزیکی اینفلو ئنسرها بر اعتماد اینفلو ئنسرها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. با این حال نقش تعدیل کننده استحکام رابطه در پیوندهای اصالت-اعتماد و اعتماد-وفاداری تاثیر معنی داری داشته است. نتیجه گیری: بطورکلی نتایج برتاثیر گذاری مثبت و معنی داری ویژگی های اینفلو ئنسرها و جذابیت اجتماعی بر پیامدهای بازاریابی تاکید دارد.

کلمات کلیدی :
تخصص، جذابیت فیزیکی، استحکام رابطه، وفاداری


مشاهده مقاله
131
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۲