دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 1 - 12
نویسندگان : بهنام هادی * و مراد کُردی

چکیده :
هدف: بررسی تأثیر گرایش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی واحد تجاری با نقش میانجی واحد تجاری نوآوری بنیادی و تعدیل گری شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس که حجم نمونه 199 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار واحد تجاری نوآوری بنیادی و شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری در گرایش کارآفرینی شرکتی و عملکرد مالی واحد تجاری بوده است. ظرفیت جذب واحد تجاری و شدت تحقیق و توسعه در گرایش کارآفرینی شرکتی و واحد تجاری نوآوری بنیادی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتیجه گیری: تهیه منابع برای تبدیل تأكید شركت بر گرایش کارآفرینی به رفتار نوآوری توسط واحدهای تجاری آنها امری حیاتی است. گرایش کارافرینی در سطح شرکت، تمایل و انگیزه را برای واحدهای تجاری برای نوآوری اساسی فراهم می کند، توانایی محلی واحد تجاری برای نوآوری اساسی منوط به سرمایه گذاری مالی در تحقیق و توسعه واحد تجاری (تحقیق و توسعه) است.

کلمات کلیدی :
گرایش کارآفرینی، عملکرد مالی واحد تجاری، واحد تجاری نوآوری بنیادی، شدت تحقیق و توسعه، ظرفیت جذب واحد تجاری


مشاهده مقاله
303
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱