دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 106 - 118
نویسندگان : سیده مریم فلاح چای و مهران پور صفر سادات محله و رقیه نیک پیما چافی *

چکیده :
مديريت اخلاق عبارت است از شناسايي و اولويت‌بندي ارزش‌ها براي هدايت رفتارها در سازمان. سازمان‌ها با ايجاد يك برنامه مديريت اخلاق مي‌توانند اخلاقيات را در محيط كار مديريت كنند. امروزه مديريت اخلاق يكي از زمينه‌هاي عملي مديريت به شمار می‌رود كه داراي رويكرد برنامه‌اي و چندين ابزار عملي است. هدف این تحقیق بررسی رابطه نقش میانجی انگیزش درونی پرستاران بر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان‌های دولتی استان گیلان می‌باشد. تعداد اعضای جامعه برابر 3960 نفر می‌باشد. تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از روش کوکران 384 نفر تعیین گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و پس از توزیع در بین افراد نمونه، اطلاعات حاصل از آن در نرم‌افزار اس پی اس اس وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انگیزش درونی به عنوان یک نقش میانجی بین دو متغیر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
اخلاق کار اسلامی، انگیزش درونی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی


مشاهده مقاله
252
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱