دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 87 - 105
نویسندگان : نیما دانشگری و دین محمد ایمانی * و سیامک نوری

چکیده :
زمان سهم بسزايي در پيشبرد و موفقيت پروژه دارد. اين موضوع همواره يكي از مسائل مورد توجه محققان علوم مديريت و تحقيق در عمليات بوده است. مسئله زمان بندی پروژه یکی از مسائل مهم در امر مدیریت پروژه است که تاثیر بالایی در برنامه ریزی و اجرای پروژه ایفا می کند. در این پژوهش به طراحی و ارائه یک مدل ریاضی دو مرحله ای چند هدفه به منظور زمان بندی فعالیت های همزمان چندین پروژه با در نظر داشتن محدودیت در منابع موجود در شبکه های احتمالی جهت تخصیص و تسطیح همزمان پرداخته شده است. از طرفی با توجه به اینکه منابع اغلب در هنگام جابجایی از فعالیت بر فعالیت دیگر زمان انتقال یا راه اندازی مجدد دارند که مقدار آن تاثیر مستقیم در زمان کل پروژه ایفا می کند ازین رو مدلسازی در این پژوهش با در نظر داشتن این زمان انجام شده است. همچنین در این پروژه برای تخمین مقادیر زمان فعالیت در شرایط احتمالی از روش شبکه عصبی استفاده شده است. برای حل مدل از سه روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تبرید شبیه سازی شده در کنار روش دقیق سیپلکس استفاده شد که نتایج مقایسه نتایج با روش دقیق حاکی از دقت بیشتر الگوریتم ژنتیک به نسبت سایر روش ها می باشد.

کلمات کلیدی :
زمانبندی پروژه، تخصیص منابع، تسطیح منابع، عدم قطعیت، فراابتکاری


مشاهده مقاله
281
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱