دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحات 45 - 34
نویسندگان : طوبی محمد مهدی پور *

چکیده :
از آنجا که بازار سهام ایران نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشته و بازاری بی¬ثبات است که به اغلب رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، واکنش معناداری نشان می¬دهد در این مطالعه، به بررسی اثرات کوید 19 بر بازدهی سهام در این کشور پرداخته شد. برای این منظور، اطلاعات دو شاخص کل و شاخص صنعت در قلمرو زمانی اول فروردین 1397 تا بیست و پنجم مهرماه 1399 با تکیه بر پایگاه اطلاعاتی بورس ایران گردآوری شد و با استفاده از مطالعه رویداد، به بررسی اثر بحران کوید 19 بر بازار سهام این کشور پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه گویای این مطلب بودند که بحران کوید 19، بازار سهام ایران را تحت تأثیر قرار داده است و منجر به افت بازار سهام و نوسانی شدن آن شده است.

کلمات کلیدی :
سازمان جهانی بهداشت، ویروس کوید 19، بازار سهام، شاخص کل، شاخص صنعت، بازار سهام