دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 38 - 26
نویسندگان : میلاد آذریان * و عبد الحمید حاجی پور شوشتری

چکیده :
هدف: یررسی چگونگی نقش ابعاد انعطاف¬پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری سطوح مدیران کارشناسای شرکت بیمه آسیا، شاغل در دفتر مرکزی این شرکت در شهر تهران که حجم نمونه 288 نفری از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار ابعاد انعطاف پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار دارد . علاوه بر آن متغیرهای بازارگرایی واکنش پذیر و بازارگرایی فعال بر نوآوری کسب و کار شرکت تاثیر معنی دار و مثبت دارد. نتیجه¬گیری: ابعاد انعطاف پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار نقش مثبت و معنی دار ایفا می کند و همچنین انعطاف پذیری در منابع و انعطاف ذیری در هماهنگی، تأثیر بازار گرایی واکنش پذیر و فعال را تعدیل می سازد.

کلمات کلیدی :
بازارگرایی واکنش پذیر، بازارگرایی فعال، نوآوری، انعطاف پذیری استراتژیک