دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 16 - 28
نویسندگان : خاطره صمیمی مهر * و نبی امیدی

چکیده :
هدف: این مطالعه با تکیه بر نظریه اقتضایی و تئوری پیکربندی، تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه‌گانه را در بین استراتژی‌های کسب‌وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می‌کند و به طور همزمان جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها را در نظر می‌گیرد. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس که حجم نمونه 124 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است. یافته ها: (1) رویکرد استراتژیک تجاری ، استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژیک بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.(2) همسویی استراتژیک سه‌گانه تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. (3) همسویی استراتژیک سه گانه نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر رویکرد استراتژیک تجاری ، استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژیک بازاریابی بر عملکرد شرکت دارد. نتیجه گیری: این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.

کلمات کلیدی :
رویکرد استراتژیک تجاری، رویکرد استراتژیک فناوری اطلاعات، رویکرد استراتژیک بازاریابی، عملکرد شرکت


مشاهده مقاله
268
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲