دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 86 - 71
نویسندگان : محمود شاه محمدی * و صادق شهبازی

چکیده :
هر نظر به اهمیت تعیین حجم نمونه و برآورد تعداد نمونه لازم که معرف ویژگی های یک جامعه آماری می باشد، روش های آماری متعددی برای محاسبه حجم نمونه معرفی شده است. پژوهشگر با مطالعه تحقیقات گذشته چند روش استاندارد بین المللی جهت تعیین حجم نمونه را جمع بندی کرده است، با توجه به امکانات موجود در کارخانجات شیرآلات صنعتی صنایع شهدای هفتم تیر اصفهان و ماهیت تولید قطعات، کل جامعه آماری نامعلوم است و نمونه ها نیز در دسترس نمی باشند و یا به دلیل اینکه تعداد حجم نمونه با محاسبه روش های آماری و دستورالعمل و روش اجرایی موجود در صنایع زیاد می باشد ، توزین نمونه ها زمان بر می باشد و هزینه زیادی دارد، پژوهشگر با بهره گیری و خلاقیت همسان سازی از روش های نمونه برداری تعداد سیکل های مورد مشاهده زمان سنجی، راه کار مناسب علمی و نوینی برای تعیین حجم نمونه آماری ارائه می دهد تا بتوان میانگین وزن قطعات را محاسبه کرد و از مهمترین نتیجه این مقاله این است علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، دقت محاسبه وزن قطعه تولیدی برابر یا بیشتر محاسبه روش های آماری می باشد.

کلمات کلیدی :
تعداد نمونه، میانگین وزنی، زمان سنجی، تعداد سیکل مورد مشاهده، خلاقیت