طراحی مدل بهینه سازی چند منظوره برای برنامه ریزی چند پروژه ای بر روی زنجیره تامین بحرانی با منابع محدود و با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری
طراحی مدل بهینه سازی چند منظوره برای برنامه ریزی چند پروژه ای بر روی زنجیره تامین بحرانی با منابع محدود و با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 23 - 1
نویسندگان : سارا رحمتی و عباس شیخ ابومسعودی *

چکیده :
در دنیای رقابتی امروز کاهش هم زمان هزینه و زمان پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به این دلیل، برقراری توازن بین زمان و هزینه پروژه، به دلیل کاهش عدم تقارن دو عامل در یک پروژه، ضروری است. با توجه به اهمیت بسیار بالای در نظر گرفتن محدودیت منابع در مساله زمان بندی پروژه و نزدیکی شرایط مطالعه به دنیای واقعی، محدودیت های منابع نیز درنظرگرفته شده است. در یک مقاله، مدیران پروژه نیازمندند تا نسبت به محدودیت های منابع آگاهی داشته باشند. از آنجایی که مساله زمان بندی با محدودیت منابع، از نوع یک مساله NP-hard می باشد، مدل های فراابتکاری در این مقاله توسعه داده شده اند تا نتایجی را بدست آورند که به مدیران پروژه در تصمیم گیری کمک کنند. برای این منظور الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA) برای بهینه سازی مساله توازن زمان-هزینه توسعه داده شد. علاوه بر این، برای حل یک مساله برنامه ریزی چند پروژه ای، از روش زنجیره بحرانی استفاده شده است. به عبارتی برای ارزیابی عملکرد مدل، مدل توسعه یافته در ابتدا در یک مقیاس کوچک مورد مطالعه قرار گرفت و سپس پروژه ای با 7، 8 و 10 وظیفه، برنامه ریزی شد. پس از حل مدل پیشنهادی، تحلیل حساسیت برای منابع روزانه انجام شد و نتایج مورد بحث قرار گرفت. نتایج، توانایی مدل و روش پیشنهادی را در بهینه سازی زمان-هزینه با توجه به محدودیت منابع در مسائل نشان می دهند. راه حل های به دست آمده نشان دادند كه بدون استفاده از این الگوریتم در بعضی موارد زمان بندی، منابع مصرفی بیش تر از میزان منابع موجود هستند.

واژگان کلیدی :
برنامه ریزی چند پروژه ای، الگوریتم های فراابتکاری، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، زنجیره بحرانی.