دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 94 - 106
نویسندگان : مهدی ابراهیمی جوزانی *

چکیده :
هدف: امروزه دیدگاه رایج در تحقیقات بین المللی سازی این است که افزایش دانش و درک بازار خارجی به عنوان یک عامل انگیزشی برای بین المللی شدن در آن عمل می کند. دانش بازار بین المللی عدم اطمینان در مورد رقابت ، مشتریان ، هزینه ها و کانال های مرتبط با بین المللی شدن را کاهش می دهد. از این رو این تحقیق به بررسی تأثیر دانش بر درک موانع بین‌المللی شدن و قصد بین‌المللی شدن در میان مدیران شرکت‌های کوچک/متوسط در منطقه صنعتی هلجرد پرداخته است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط در منطقه صنعتی هلجرد که حجم نمونه 192 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای دانش بازار بین المللی ادراک شده، سوگیری مشتریان خارجی ادارک شده و موانع بین المللی ادراک شده بر قصد بین المللی شدن دارد. نتیجه گیری: مطابق با فرضیه های تحقیق، نتایج نشان می دهد که دانش رابطه منفی با قصد بین المللی شدن دارد. علاوه بر این، تأثیر موانع درک شده بر قصد بین المللی شدن زمانی مثبت می شود که دانش بازار بین المللی درک شده بالاتر باشد.

کلمات کلیدی :
سوگیری مشتریان خارجی ادارک شده، موانع بین المللی ادراک شده، قصد بین المللی شدن، دانش بازار بین المللی ادراک شده


مشاهده مقاله
267
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲