دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 42 - 71
نویسندگان : علی حسینی * و مهرداد قنبری

چکیده :
پروژه ها ابزاری جهت پیاده سازی استراتژیهای سازمانها بوده که تاکنون تغییرات مثبتی در نحوه ی سازمان‌دهی پروژه ها و برنامه ها داشته اند. از این رو، ذهنیت جدیدی به نام مدیریت سود پروژه توسط محققان و متخصصان برای مشخص کردن عواملی که به تحقق سود پروژه ها و نحوه ی پیاده سازی آن می انجامد، صورت گرفته است؛ که در این راستا، عوامل مختلفی وجودی دارد که پیاده سازی و اجرای رویکرد سازگار و منظم مدیریت منافع در پروژه ها را تسهیل می کنند، که در این میان می توان به حاکمیت پروژه به عنوان یکی از مهمترین و برجسته ترین عوامل اشاره نمود. برهمین اساس، مطالعه ی حاضر به بررسی نقش حاکمیت در تسهیل مدیریت منافع در استانداردهای اصلی مدیریت پروژه با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری پرداخته ‌است. در این راستا نتایج نشان داده است که حاکمیت کارآمد پروژه تاثیر مثبت چشم گیری بر مدیریت منافع و در نهایت موفقیت پروژه دارد.

کلمات کلیدی :
حاکمیت، مدیریت سود، مدیریت پروژه


مشاهده مقاله
247
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱