دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 50 - 59
نویسندگان : غلامرضا عنایت * و مجتبی آرامی و سمانه حسین پوران

چکیده :
عواملي نظير افزايش جمعيت و افزايش سازمان ها، امروزه مشكلات عديده اي را گريبانگير شهروندان و مديران شهري براي اداره و مديريت شهرها كرده است. براي حل اين مشكلات و افزايش رفاه شهروندان در دهه هاي اخير دو مفهوم شهرداری و سازمان الکترونيکي از مفاهيمي بودند که در محافل علمي و بين المللي مطرح شده است. شهرداری با هدف ارتقاء کيفيت محيط کاری جهت دستيابي به سلامت و بهداشت (جسمي و روحي ) مطرح شد ه است و سازمان الکترونيکي نيز با هدف بکارگيري از فناوريهاي نوين IT,ICT در انجام فعاليت هاي روزمره شهروندان براي ايفاي نقش ها ومسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي آنان پا به عرصه جهاني گذاشته است. بر قراري ارتباط ميان اين دو مفهوم (شهرداری و سازمان الکترونيکي ) و اينکه چگونه سازمان الکترونيکي مي تواند در جهت ارتقاي سلامت و رسيدن به اهداف مدیریتی شهرداری در خدمت متوليان امور شهري باشد سئوالي است که ما در اين نوشته بر آنيم تا به آن پاسخ دهيم.

کلمات کلیدی :
شهرداری، سازمان الکترونيکي, فناوريهاي نوين, مديريت شهري


مشاهده مقاله
266
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲