دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 53 - 75
نویسندگان : مجید آقاملایی * و مسلم محمدی

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی علل تأخیر در ساخت پروژه‌های عمرانی استان کرمان (مطالعه موردی: پروژه‌های شرکت جهاد نصر کرمان) بود. بدین منظور از روش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این پژوهش، عوامل تاخیر پروژه‌های عمرانی استان کرمان ، شناسایی و اولویت بندی شدند و مهمترین آنها بر اساس میانگین رتبه های حاصل از آزمون فریدمن استخراج گردیدند. جهت بررسی دیدگاه افرادی که مستقیما در فرآیند پروژه‌های عمرانی استان کرمان دخیل بودند، یک پژوهش با تكيه بر پرسشنامه به شکل میدانی انجام شد. نمونه آماری شامل 160 نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران شرکت جهاد نصر در پروژه‌های عمرانی استان کرمان بود. در پرسشنامه پژوهش، معیارهای مربوط به چهار گروه از عوامل شامل عوامل ناشی از عملکرد کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر عوامل تدوین شدند. پس از گردآوری پرسشنامه های توزیع شده میان افراد نمونه آماری این پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت علل تاخیر در پروژه‌های عمرانی استان کرمان به ترتیب شامل ضعف ناشی از عملکرد سایر عوامل، عوامل ناشی از عملکرد مشاور، عوامل ناشی از عملکرد کارفرما و عوامل ناشی از عملکرد پیمانکار با میانگین رتبه های 2.57، 2.56، ۲٫۴۹ و ۲٫۳۷ بود، بنابراین این عوامل تقریبا تاثیر برابری در تاخیر پروژه‌های عمرانی استان کرمان دارند. همچنین مهمترین معیار تاخیر مرتبط با عوامل ناشی از سایر عوامل، تحریم های بازرگانی و مالی بود.

کلمات کلیدی :
علل تاخیر، پروژه های عمرانی استان کرمان، شرکت جهاد نصر کرمان


مشاهده مقاله
49
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱