دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 81 - 104
نویسندگان : صمد شفق * و کیارش جهانپور

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری منابع انسانی در بانک تجارت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان خبره در بانک تجارت بود. تعداد 12 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. عوامل مربوط به بهبود بهره وری منابع انسانی عبارتند از: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزه کاری و کیفیت زندگی کاری. این عوامل ابتدا به تایید خبرگان و کارشناسان رسید، سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP فازی ماتریس ارتباطات درونی بین عوامل و اهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر این است که از میان 21 عامل شناسایی شده تعداد 10 عامل از رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و انگیزه کاری به عنوان عوامل موثر بر بهبود بهره وری شناسایی و ارزیابی گردید. همچنین عامل مربوط به تعهد سازمانی دارای کمترین تاثیرگذاری و بیشترین تاثیرپذیری می باشد و تحت تاثیر سایر عوامل قرار دارد. نتایج نشان می دهد عامل های رضایت از شرایط و تسهیلات کاری، رضایت از ارزیابی عملکرد، داشتن امنیت شغلی و آرامش روانی، رضایت از ارتقای شغلی، شناسایی و قدردانی از کارکنان، رضایت از آموزش و داشتن سرپرست لایق بیش از 50 درصد از وزن و اهمیت را در جهت بهبود بهره وری سازمان دارا می باشند.

کلمات کلیدی :
بهره وری منابع انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزه کاری، کیفیت زندگی کاری، DEMATEL و ANP فازی.


مشاهده مقاله
171
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲