ارتقاء کیفیت حرفه ی حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات
ارتقاء کیفیت حرفه ی حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 8 - 1
نویسندگان : بهاره براهویی پیرنیا * و راضیه شاهوزی

چکیده :
حرفه حسابرسی نوین، محتاج نوآوری، تغییر تکنیک های سنتی و کسب مهارتهای جدید است تا بتواند مسئولیت هایش را در عصر فناوری اطلاعات به نحو مطلوب به انجام برساند. حسابرسان فعلی بابت مواجهه با وضعیت های متغیر و پویا، باید خود را برای مقابله با چالش های جدید آماده کنند تا بتوانند فعالیت های خود را با کمترین هزینه، بیشترین دقت، به هنگام و با کیفیت مناسب انجام دهند. امید است که نظام حسابرس کشور در این مسیر گام بردارد. بدین صورت که سیستم های حسابداری و حسابرسی متناسب با فناوری های جدید را طراحی وتوسعه دهد و گزارشگری و افشاگری های جامع حسابداری را با تغییرات سریعی که در دنیای تجاری انجام شده ،همگام سازد. تحقیق حاضر جهت مطالعه در زمینه ارتقاء کیفیت حرفه حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات صورت گرفت است جهت حصول هدف مطروحه از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. ازآنجا که توسعه فناوری اطلاعات در حسابرسی دارای مزایای متعددی می باشد اما جایگزین حرفهء حسابرسی نمی باشد و نمی تواند حسابرس را از اجرای کامل همه مراحل حسابرسی بی نیاز سازد.

واژگان کلیدی :
فناوری اطلاعات، استقلال حسابرسان، حسابرسی مستمر