دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 11 - 1
نویسندگان : مریم برقی زرگر * و فرانک زندنامدار

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر نوآوری در سازمان آب و فاضلاب استان تهران می‌باشد. که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات ، تحقیق توصیفی از نوع توصيفي – پیمایشی است . جامعه‌آماری در این تحقیق شامل کلیه کارشناسان و مدیران حوزه ستادی شرکت آب و فاضلاب استان تهران که 345 نفر می‌باشند .در تحقيق حاضر براي انتخاب نمونه، به علت شیوع بیماری کرونا از روش نمونه گيري در دسترس با حجم نمونه 106 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیرکسایی (1995) ونوآوری سازمانی جیمنز و دیگران (2008) جهت جمع آوری داده‌ها استفاده گردید. تحلیل اطلاعات گردآوری شده از دو بخش آمار توصیفی(توصیف جدول فراوانی سن ، تحصیلات ، میانگین و انحراف استاندارد) و همچنین در آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از ماتریس ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS نسخه 24 تحلیل گردید. نتیجه تحلیل یافته‌ها F برابر با 68/8 درسطح معنی‌دار بود که نتیجه می‌گیریم که مدل ما معنی‌دار است به این معنی که متغیر (مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) به خوبی تغییرات متغیر(نوآوری)راتبیین می‌کند. و بتای(Beta) مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) (544/0) ، مدیریت و رهبری(291/0-) ، مشارکت کارکنان 312/0-)، بهبود مستمر(265/0-) و تمرکز برمشتریان(354/0) به دست آمده است که درسطح معنی‌داراست، بدین معنی که مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)ومولفه‌های آن (مدیریت و رهبری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر وتمرکز برمشتریان ) به عنوان متغیر مستقل بر نوآوری در سازمان آب و فاضلاب استان تهران موثر بوده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت فراگیر، نوآوری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز مشتریان