دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 7 - 19
نویسندگان : اسماعیل عبادی * و علیرضا ایرج پور

چکیده :
هدف: بررسي تأثیر وابستگی و تعهد به رابطه بر برون سپاری فعالیت های لجستیک در شهرداری آبیک بوده است. روش شناسی پژوهش : این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ‌آماری کارکنان شهرداری شهرستان ابیک که حجم نمونه 67 نفری از بین آن¬ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روائی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به¬‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده¬ها جمعیت¬شناختی و استخراج شاخص¬های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار 24 SPSS و برای تجزیه‌ و تحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: فرضیه اصلی ادعایی مبنی بر تأثیر انواع وابستگی و تعهد بر کیفیت خدمات به واسطه انواع برون سپاری تائید شده است. نتیجه : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که وابستگی جایگزین بر متغیر تعهد رابطه هنجاری تاثیر معنی داری داشته است اما این متغیر بر متغیرهای برون سپاری سفارشی و برون سپاری پیشرفته تاثیر معنی داری نداشت. وابستگی هدف بر دو متغیر تعهد رابطه هنجاری و تعهد رابطه ابزاری تاثیر معنی داری داشت ولی این متغیر بر برون سپاری عمومی تاثیر معنی داری نداشت. متغیر تعهد رابطه هنجاری بر هر سه متغیر برون سپاری سفارشی، عمومی و پیشرفته تاثیر معنی داری داشت. برون سپاری عمومی و پیشرفته بر کیفیت خدمات تاثیر معنی داری داشت ولی برون سپاری سفارشی بر متغیر کیفیت خدمات تاثیر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی :
برون سپاری فعالیت های لجستیک، کیفیت خدمات، تعهد به رابطه


مشاهده مقاله
151
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱