دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 71 - 60
نویسندگان : بهادر دامن کشان * و حمیدرضا عامری سیاهویی

چکیده :
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه خدمات الکترونیک در راستای کسب رضایت مشتری انجام شد. روش : تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی که از نظر هدف کاربردی می‌باشد و با تلفیق دو شیوه پیمایشی (جهت ارزیابی متغیر مستقل) و اسنادی (جهت ارزیابی متغیر وابسته) در جامعه آماری مشتریان شرکت تعاونی دهکده ارتباطات قشم که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار هوش تجاری بر توسعه خدمات الکترونیک ، مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه خدمات الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیک بر رضایت متشری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد اثر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در سطح مثبت و معنی دار است. در نتیجه از عواملی که می تواند در راستای توسعه خدمات الکترونیک و در نهایت رضایت مشتریان موثر باشد پرداختن به هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری است.

کلمات کلیدی :
هوش تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه خدمات الکترونیک، رضایت مشتری.