دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 29 - 49
نویسندگان : ریحانه طلعتی * و محمد حیدری

چکیده :
صنعت گردشگري در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمري داشته است. اكنون نيز شتابان به سمت آينده در حركت است. این جابجايي عظیم گردشگران بر روی كره‌ي زمين یکی از منابع مهم درآمدي جهان به حساب مي‌آيد همچنین به عنوان گسترده‌ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه‌اي است؛ این صنعت با تأسيس امكانات و زيرساخت های ويژه فرصت‌هاي شغلي بیشماري را براي كشور ميزبان بوجود مي‌آورد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حيث روش توصیفی و همبستگی است و به بررسی تاثیر عوامل استراتژیکی بر اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری مشهد پرداخته شده است. در اين تحقيق به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود و تکميل پرسشنامه ها از شيوه ميداني استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره گردشگری می باشد که تعداد آنها بیش از 100 نفر می باشد. براي تحقيق حاضر با توجه به ويژگي هاي جامعه آماري شيوه نمونه گيري تصادفی در دسترس برگزيده شد. در اين روش هر کدام از افراد يک واحد نمونه در نظر گرفته شد. متغییر مستقل عوامل استراتژیکی شامل (عوامل مدیریتی، عوامل مالی، عوامل بازاریابی، عوامل حفاظت محیط زیستی، اطلاع رسانی، ایجاد و جانمایی) و تغییر وابسته اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری می باشد. حجم نمونه برای تعیین نمونه تحقیق از جدول مورگان استفاده شد که بر این اساس با توجه به جدول مورگان برای جامعه حجم نمونه برابر با 74 نفر بود. نتایج نشان داد که استراتژیک تبلیغات بر اثر بخشی تبلیغات تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
گردشگری، عوامل استراتژیک، بازاریابی، اطلاع رسانی.


مشاهده مقاله
292
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲