دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 1 - 6
نویسندگان : ابراهیم امیرآبادی فراهانی * و حسن معینیان

چکیده :
هدف از انجام تحقیق بررسی اثر اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طريق نرم افزارهاي كامپيوتري و جواری بر توانمندسازي تعاونی‌های استان قم بود. روش تحقیق توصيفي ‍ـ همبستگي بود. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد تعاوني هاي فعال استان قم بودند. تعداد تعاوني هاي موجود در استان قم 365 تعاوني مي باشد كه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان تعداد نمونه 186 تعاوني مي باشد. به منظور دست يابي به اين تعداد نمونه تعداد 220 پرسش نامه در كل جامعه آماري و بين مديران توزيع گرديد كه از اين تعداد، 190 پرسش نامه جمع آوري گرديد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نقش آموزش ضمن خدمت با داشتن مقدار بتاي « 0.383 » و سهم « 15.9 » درصدي در تبيين تغييرات، بر توانمندسازي تعاوني هاي استان قم مؤثر است. همچنین نقش آموزش از طريق نرم افزارهاي كامپيوتري مرتبط با داشتن مقدار بتاي « 0.356 » و سهم « 14.1 » درصدي در تبيين تغييرات، بر توانمندسازي تعاوني هاي استان قم مؤثر است. سایر یافته ها نشان داد که نقش آموزش جواري با داشتن مقدار بتاي « 0.412 » و سهم « 17.6 » درصدي در تبيين تغييرات، بر توانمندسازي تعاوني هاي استان قم مؤثر است.

کلمات کلیدی :
توانمندسازي، آموزش، تعاون، شركت هاي تعاوني.


مشاهده مقاله
385
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱