دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 99 - 86
نویسندگان : علیرضا زارع خور میزی * و مراد کردی

چکیده :
هدف: اثرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر رویکرد روابط بلندمدت با مشتری به واسطه تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری روش : مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی غذایی در شهر تهران به تعداد 2047 نفر که حجم نمونه 324 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: تاثیر مثبت و معنی‌دار ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری، و رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی دار و مثبتی بر رویکرد ارتباط بلندمدت با شرکت‌ها داشته است. نتایج : پیامدهای عملی را برای شرکت‌ها با تأیید تأثیر فعالیت‌های اجتماعی مسئولیت‌های شرکتی به‌عنوان عاملی اصلی در ایجاد روابط طولانی‌مدت به‌ عنوان یک هدف سازمانی در صنعت خدمات غذایی فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی :
بعد اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و بشردوستانه، تصویر شرکت، ارائه توصیه توسط مشتریان، کمک مشتریان به هم، دادن بازخورد توسط مشتریان، ارتباط بلندمدت مشتری