بررسی تاثیر ادراك از عدالت و وابستگي به برند در ايجاد وفاداري مشتريان از طريق برنامه هاي پاداش (مطالعه موردی: مشتریان شهر بازی بندرعباس)
بررسی تاثیر ادراك از عدالت و وابستگي به برند در ايجاد وفاداري مشتريان از طريق برنامه هاي پاداش (مطالعه موردی: مشتریان شهر بازی بندرعباس)
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 29 - 14
نویسندگان : ام البنین فاریابی * و سید روح الله حسینی و محمود بلوچ

چکیده :
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرادراك از عدالت و وابستگي به برند در ايجاد وفاداري مشتريان از طريق برنامه هاي پاداش انجام گرفت. این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 384 نفر از مراجعه کنندکان به شهربازی در شهر بندرعباس به روش تصادفی در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوانگ و همکاران (2019) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار PLS و به کار گیری آزمون های کلوموگروف – اسمیرنف و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان می دهد با توجه ضریب مسیر متغیر و اعداد معناداری می‌توان گفت انصاف مبتنی بر ارتباطات و ارزش رابطه مثبتی با دلبستگی به برند دارد. ضریب مسیر و اعداد معناداری نشان داد انصاف مبتنی بر ارتباط و ارزش رابطه مثبتی با قصد وفاداری دارد. انصاف مبتنی بر ارزش ارتباط مثبتی با قصد وفاداری دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با قصد وفاداری دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با ساعات هر بازدید دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با سهم هر بازدید دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با سهم خرید مشتری دارد. قصد وفاداری رابطه مثبتی با ساعات هر بازدید دارد. قصد وفاداری رابطه مثبتی با سهم هر بازدید دارد و در نهایت قصد وفاداری رابطه مثبتی با سهم خرید دارد ( 001/0 > P و 96/1 < t).

واژگان کلیدی :
ادراك از عدالت، وابستگي به برند، وفاداري مشتريان.