دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 72 - 90
نویسندگان : حسین راغفر و مهسا صادقی سیاهکلی * و رسام مشرفی و محمد پرویز

چکیده :
در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، تاثیر قاچاق بر تولید در صنعت پوشاک ایران در افق چشم انداز سال 1404 بررسی شده است. به این منظور، الگوی سیستمی تولید، مصرف و توزیع قاچاق تا سال 1404 با استفاده از داده‌های سال 1401-1392 مدلسازی و شبیه‌سازی پویا شده و سپس با مشاهده رفتار متغیرهای کلیدی، راه های دستیابی به افزایش تولید، بررسی می گردد. قاچاق پوشاک در این پژوهش با استفاده از اندازه گیری شکاف بین عرضه و مصرف محاسبه شده است و اندازه آن برای سال های 1392 الی 1401 بیش از 50 همت برآورد شد. نتایج شبیه سازی پویا پایه، بیانگر روند افزایشی شکاف بین تولید و مصرف پوشاک کشور است. تحلیل حساسیت ها نشان می دهند که نرخ سرمایه گذاری و نرخ قاچاق، دو متغیر موثر بر سیستم بوده اند؛ به طوری که به ترتیب با توجه به نتایج سناریو اول و دوم، با 25 درصد کاهش نرخ قاچاق، تولید پوشاک داخلی می¬تواند تا 50 درصد، و با افزایش 80 درصد نرخ سرمایه گذاری، تا 25 درصد تا سال 1404 افزایش یابد.

کلمات کلیدی :
پوشاک، قاچاق، تفکر سیستمی، پویایی شناسی سیستم ها، مدلسازی پویا


مشاهده مقاله
77
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳