دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 34 - 49
نویسندگان : علی درودچی *

چکیده :
این مقاله بر ارزیابی تجربی شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPIs) نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) تمرکز دارد. دستورالعمل‌های اجرایی را ارائه می‌کند و اندازه‌گیری تأثیر و پشتیبانی برای تعالی کسب‌وکار در بخش تولید را تسهیل می‌کند. مطالعه حاضر وضعیت فعلی TPM را بررسی می‌کند و حوزه‌های کلیدی برای پذیرش TPM را با استفاده از یک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی در یک محیط تولید شناسایی می‌کند. این مطالعه به ایجاد چارچوبی برای قضاوت در مورد وزن اجزای TPM کمک می کند. روش های کمی و کیفی در کنار هم نتایج قابل اعتمادی را تولید کرده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که به درستی ساخته شده بود جمع آوری شده است. شاخص های کلیدی عملکرد برای بررسی تأثیر محیط خارجی بر عناصر داخلی بخش تولید استفاده شده است. با استفاده از رویکرد مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن شاخص‌های عملکرد کلیدی TPM تعیین شد. اشاره شده است که در صنایع تولیدی مورد مطالعه به محیط کار و مزیت رقابتی کمتر از افزایش بهره وری و کیفیت اهمیت داده می شود. به منظور ساخت مدلی برای نیازهای امروزی بر اساس داده‌های واقعی و توجیه‌های فلسفی، نتایج این مطالعه، گونه‌شناسی کاملی از تکنیک‌های TPM و عملکرد آنها در قلمرو تولید ارائه می‌کند.

کلمات کلیدی :
نگهداری و تعمرات جامع بهره ور، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان


مشاهده مقاله
89
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳