دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 1 - 21
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده * و ناهید مرادیان راویزی و مصطفی طامندی

چکیده :
هدف از این پژوهش تحلیل عاملی عوامل توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو می باشد. برای تحقق این هدف، با مطالعه ادبیات، مولفه های توسعه تامین کننده شناسایی می شوند. پس از تعدیل و تغییر عوامل و سنجش روایی با استفاده از نظر خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو، پرسشنامه‌ای الکترونیکی برای گردآوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از تحلیل عاملی تهیه و برای کارشناسان خودرو در سراسر کشور ارسال می شود. با استفاده از پرسشنامه های پاسخ داده شده و با نرم‌افزار R تجزیه و تحلیل ها انجام می شود. تحلیل عاملی، 30 مولفه را در پنج عامل طبقه بندی می کند. عامل اول با عنوان توسعه روابط تأمین‌کننده شامل شش متغیر، عامل دوم با عنوان توسعه زنجیره تأمین شامل شش متغیر، عامل سوم با عنوان حمایت از توسعه ¬تأمین‌کننده شامل شش متغیر، عامل چهارم با عنوان مدیریت توسعه تأمین‌کننده شامل پنج متغیر و عامل پنجم با عنوان سیستم های توسعه تأمین‌کننده می باشد که شامل هفت متغیر است. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهادهای کاربردی برای صنعت خودروسازی و پیشنهادهای نظری برای توسعه حوزه ی پژوهش ارائه می شوند.

کلمات کلیدی :
تحلیل عاملی، توسعه تأمین‌کننده، صنعت خودرو


مشاهده مقاله
80
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳