دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 22 - 33
نویسندگان : حبیب قاسمی *

چکیده :
هدف: . تاثیر توانمندیهای های دیجیتال فردی بر ظرفیت نوآوری و رشد شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج به تعداد 176که حجم نمونه 120 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: توانمندیهای های دیجیتال فردی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. عملکرد نواوری متقابلا تا ثیر مثبت و معنی داری بر توانمندی های های دیجیتال فردی و رشد شرکت های کوچک و متوسط دارد. نتیجه گیری: توانمندیهای های دیجیتال فردی نقشی کلیدی در ظرفیت رشد و نوآوری رشد شرکت های کوچک و متوسط ایفا می کنند.

کلمات کلیدی :
رشد، نوآوری، شرکت های کوچک و متوسط


مشاهده مقاله
85
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳